Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

  • Cégnév: HM Dekor Kft
  • Székhely: 6200 Kiskőrös, Május 1 utca 10.
  • Adószám: 27891908-2-03
  • Elektronikus elérhetőség: info@hmdekor.hu
  • Telefonos elérhetőség: +36 30 211 4096

a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön hírlevélre történő feliratkozás érdekében a www.hmdekor.hu honlapon megadott személyes adatait.

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatai kezelésére a HM Dekor Kft . jogosult.

HM Dekor Kft -nél a hírlevélküldés céljából megadott személyes adataihoz a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a marketing és értékesítési osztályon dolgozó munkatársak, a HM Dekor Kft  vezetősége. A Flexi Hungary adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

HM Dekor Kft  a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatait névre szóló hírlevélküldés céljából kezeli, a hírlevél küldéséhez a neve és e-mail címe megadása szükséges.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg azzal, hogy a személyes adatai megadását követően a "Feliratkozom a hírlevélre, és elfogadom a hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót" kijelentést megelőző négyzetet bejelöli.

Amennyiben Ön nem kíván további hírlevelet kapni a HM Dekor Kft -től, akkor jogosult a hírlevélküldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a hírlevélben található "Leiratkozás" gombra kattintással. Amennyiben Ön a HM Dekor Kft  hírleveléről leiratkozik, ezesetben a HM Dekor Kft  a jövőben nem küld az Ön részére hírlevelet.

Azon hírlevelek esetében, amelyeket a HM Dekor Kft  az Ön hírlevélre történt feliratkozása és a leiratkozása között küldött az Ön részére az Ön hozzájárulása alapján, a HM Dekor Kft  jogszerűen járt el.

3. Személyes adatok címzettjei

A hírlevélre történő feliratkozás céljából megadott e-mail címét

1. a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: Webnode Kft, Webnode AG Badenerstrasse 47, 8004 Zürich Svájc www.webnode.com, info@webnode.com

2. az online hírlevélküldő rendszert üzemeltető szolgáltató: MailerLite, Inc., 548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, United States, www.mailerlite.com,

képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

A hírlevélküldés céljából megadott személyes adatait a HM Dekor Kft  további személy részére nem továbbítja.

4. Az adatkezelés időtartama

HM Dekor Kft  az Ön által hírlevélküldés céljából megadott személyes adatokat a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától a leiratkozás időpontjáig kezeli.

5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

5.1 A HM Dekor Kft  a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a HM Dekor Kft  a honlapján nyilvánosságra hozza.

5.2 A HM Dekor Kft  Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a hírlevélről leiratkozhat, és a személyes adatait a HM Dekor Kft a hírlevélküldéssel kapcsolatos adatbázisából törli.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogosult a következő jogokat gyakorolni: hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, illetve adathordozhatósághoz való jog.

6.1 Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet a HM Dekor Kft -től arra vonatkozóan, hogy a HM Dekor Kft  kezeli-e a személyes adatait.

Ha a HM Dekor Kft  kezeli a személyes adatait, akkor a következő információkról kap tájékoztatást: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

HM Dekor Kft  a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, amennyiben kérése a másolat kiadására is irányul.

6.2 Helyesbítéshez való jog

Kérheti a HM Dekor Kft -től, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

6.3 Törléshez való jog

Kérése esetén a HM Dekor Kft  indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, amely törlés a hírlevélküldés esetén a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatai törlése útján történik.

HM Dekor Kft indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatait, ha (i) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (ii) a HM Dekor Kft  a személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy (iii) a HM Dekor Kft  jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

HM Dekor Kft  a személyes adatokat azonban nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Ha a HM Dekor Kft  átadta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

HM Dekor Kft  korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a HM Dekor Kft  a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

Az adatkezelés korlátozása esetén a HM Dekor Kft  a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

HM Dekor Kft  az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

6.5 Adathordozhatósághoz való jog

Kérése esetén a HM Dekor Kft  a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megadja az Ön részére, amennyiben a személyes adatok kezelése hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált módon (nem papíralapon) történik.

7. Lehetséges eljárás jogsértés esetén

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén

    • felveheti a kapcsolatot velünk,
  • HM Dekor Kft .-vel az info@hmdekor.hu e-mail címen vagy a +36 30 211 4096-os telefonszámon;
  • panaszt nyújthat be a hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400); vagy bírósághoz fordulhat.